Programa Abalar

XORNAL ESCOLAR

Centros de Pontevedra participan no Plan Proxecta

O obxectivo é avanzar no desenvolvemento da innovación educativa a través do traballo por proxectos vinculado a áreas como a saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía ou a convivencia, entre outros moitos. 
 

Nestas iniciativas da Consellería de Educación da Xunta estarán implicados, neste curso escolar, 48.000 alumnos da provincia de Pontevedra.
Nestas iniciativas da Consellería de Educación da Xunta estarán implicados, neste curso escolar, 48.000 alumnos da provincia de Pontevedra.
Centros de Pontevedra participan no Plan Proxecta

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria vén de resolver a convocatoria do Plan Proxecta para o actual curso 2017/18, no que participarán un total de 192 centros de ensino da provincia de Pontevedra. Ao seu abeiro, 48.000 alumnos desenvolverán 324 proxectos diferentes nalgún dos 45 programas que compoñen esta iniciativa. A relación de colexios que desenvolven cada programa pode consultarse no portal web da Consellería, no enderezo electrónico http://www.edu.xunta.gal/portal/node/23737 .
No conxunto de Galicia participarán no Proxecta 515 centros de ensino (un 20% máis que o ano pasado), nos que preto de 123.000 alumnos (un 35% máis ca no curso anterior) e  arredor de 5.500 docentes desenvolverán un total de 911 proxectos. Pode obterse información sobre os programas no portal educativo, no enlace http://www.edu.xunta.gal/portal/planproxecta .
Programas ofertados
O Plan Proxecta é unha iniciativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en colaboración con diferentes organismos, dirixida a fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. 
Neste curso ofertáronse un total de 45 programas diferentes, relacionados cos ámbitos da saúde, a alimentación, a actividade física, a ciencia e a tecnoloxía, a lingua, o patrimonio, a solidariedade, o medio ambiente, o desenvolvemento sustentable, a igualdade, o consumo responsable, o voluntariado, a interculturalidade, a convivencia, a educación emocional, o audiovisual, a normalización lingüística, os dereitos da infancia ou a mobilidade, entre outros.
A nivel de Galicia, os programas máis exitosos son ‘PDC (proxecto deportivo de centro. Centros activos e saudables)’, con 229 centros participantes; ‘Aliméntate ben’, con 126; Quérote+, Meteoescolas e Proxecto Terra, con 39 centros implicados cada un deles; e Proxecto Ríos con 34 centros. Do total destes programas, 36 xa funcionaron o curso pasado. Outros cinco son moi similares pero reformulados co fin de melloralos, en concreto Aliméntate ben, Por 365 días de respecto e igualdade, Donas de si, Educación patrimonial e Formando creador@s. Catro son programas totalmente novos, nomeadamente Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional; Campaña Mundial pola Educación, Apuntámonos a non beber e Liga de debate forestal. O feito de acoller  estes programas baixo o Plan Proxecta establece un marco xeral de colaboración para traballar neste eido dun xeito estruturado.
, de tal forma que se contribúe a fixar uns criterios metodolóxicos e organizativos comúns, a establecer pautas compartidas en relación ao recoñecemento do traballos do profesorado nestes proxectos e a ofrecerlles aos centros e aos docentes a posibilidade de incluír dentro da súa planificación anual e programacións a participación neste tipo de iniciativas.

O obxectivo último deste plan é avanzar nas dinámicas de mellora da calidade educativa e favorecer a innovación nos propios centros a través de programas externos que leven á motivación e ao traballo activo, cooperativo e en rede, do alumnado e do profesorado implicado. Para iso, un dos principais obxectivos destes plan é promover a realización de proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, tanto para o propio centro en que se orixinan como para o resto da comunidade educativa galega.